Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN
Gedeo Plastics Trading gevestigd te Oosterhout NB aan de Hielbijl 21 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer 51641356.
.
ARTIKEL 1.TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE VOORWAARDEN.
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en voor iedere overeenkomst tussen Gedeo Plastics Trading en de wederpartij, behoudens voor zover door Gedeo Plastics Trading schriftelijk en nadrukkelijk is aangegeven dat zij bij de desbetreffende overeengekomen overeenkomst of offerte afwijkt van deze voorwaarden. De voorwaarden zijn ook van toepassing op elke verdere overeenkomst ook wanneer niet uitdrukkelijk naar deze voorwaarden word verwezen.

ARTIKEL 2. OFFERTES.
Alle door Gedeo Plastics Trading gemaakte offertes zijn vrijblijvend en na aanvaarding heeft Gedeo Plastics Trading het recht om binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding van de wederpartij de offerte te herroepen. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW en/of andere kosten en belastingen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is aangegeven.

ARTIKEL 3. LEVERING.
Wijze van Levering wordt per opdracht overeengekomen en schriftelijk bij orderbevestiging bekrachtigd. Wanneer in de leveringscondities een van de Incoterms is overeengekomen, zullen de op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende incoterms, zoals deze door de internationale Kamer van Koophandel van Parijs gepubliceerd worden, van toepassing zijn. Indien termen gehanteerd worden die eveneens voorkomen in de lijst van Incoterms dan geldt dat deze termen deze betekenis hebben die daaraan volgens de Incoterms aan gegeven wordt. De wederpartij is verplicht de verkochte zaken af te nemen op het moment dat deze volgens de overeenkomst aan hem/haar ter beschikking worden gesteld danwel op het moment waarop deze door hem/haar of een door hem/haar opgegeven adres worden afgeleverd. Wanneer de wederpartij de afname weigert, danwel nalaat de noodzakelijke informatie of instructies te verstrekken om tot levering te kunnen overgaan, zullen de zaken worden opgeslagen voor rekening en risico van de wederpartij. Indien de zaken afgeleverd zouden moeten worden aan een door de wederpartij aan te geven adres komen de kosten van vervoer- van het afleveradres naar de plaats van opslag- voor rekening van de wederpartij, evenals de kosten voor het vervoer van die opslagplaats naar de uiteindelijke plaats van levering. Ook verdere redelijkerwijs gemaakte kosten komen alsdan voor rekening van de wederpartij.

ARTIKEL 4. LEVERTIJD.
Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
De wederpartij dient Gedeo Plastics Trading derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.
 
ARTIKEL 5. DEELLEVERINGEN.
Het is Gedeo Plastics Trading te allen tijden toegestaan gekochte zaken in gedeelten te leveren en deze gedeelten alsdan ook afzonderlijk te factureren. E.e.a. zal altijd in overleg plaatsvinden.
 
ARTIKEL 6. TECHNISCHE EISEN EN NORMEN.
Ingeval de te leveren zaken buiten Nederland gebruikt moeten worden en deze zaken aan de in dat land geldende technische eisen of normen die van overheidswege voorgeschreven zijn,dienen te voldoen, dan is Gedeo Plastics Trading  uitsluitend verantwoordelijk voor de levering van de zaken die aan die vermelde technische eisen en/of normen voldoen wanneer de afnemer voor het sluiten van de koopovereenkomst schriftelijk melding heeft gemaakt van de specifiek geldende wettelijke technische eisen en normen en ook onderdeel van de overeenkomst heeft gemaakt. Ook alle andere technische eisen die door de wederpartij aan de te leveren zaken worden gesteld en welke afwijken van de normale specificaties van de zaken die Gedeo Plastics Trading verstrekt, dienen bij het sluiten van de koopovereenkomst door de wederpartij nadrukkelijk schriftelijk te worden gemeld.
 
ARTIKEL 7. MONSTERS, MODELLEN EN VOORBEELDEN.
Ingeval er door Gedeo Plastics Trading een monster, model of voorbeeld is getoond of wordt verstrekt, dan wordt dit monster of model geacht slechts bij wijze van aanduiding te zijn verstrekt. De hoedanigheid van de te leveren zaken kan van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij schriftelijk is gegarandeerd dat de zaken worden geleverd conform het getoonde en/of verstrekte monster, model of voorbeeld. Wanneer Gedeo Plastics Trading bij offertes of overeenkomsten tekeningen of modellen verstrekt blijven deze te allen tijden eigendom van Gedeo Plastics Trading, behoudens voorzover uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
ARTIKEL 8. WIJZIGINGEN IN DE TE LEVEREN ZAKEN.
Gedeo Plastics is bevoegd zaken te leveren die afwijken van hetgeen is overeengekomen, indien het wijzigingen betreft in de verpakking van die zaken of bijbehorende documentatie die vereist zijn om te voldoen toepasselijk wettelijke voorschriften of indien de wijzigingen gering van aard zijn en die een verbetering van de te leveren zaken betekenen naar oordeel van Gedeo Plastics Trading. Geringe afwijkingen in de kleurstelling , de maatvoering of het gewicht, welke volgens goed handelsgebruik binnen gangbare toleranties vallen, vormen geen grond voor reclames, vernietiging of ontbinding. De wederpartij is zich ervan bewust dat de kans op genoemde afwijkingen groter wordt bij deel- en/of naleveringen.
 
ARTIKEL 9. BEEINDIGING VAN DE OVEREENKOMST.
De vorderingen van Gedeo Plastics Trading op de wederpartij zijn onmiddellijk opeisbaar in de navolgende gevallen: indien na het sluiten van de overeenkomst van Gedeo Plastics Trading omstandigheden ter kennis komen die Gedeo Plastics Trading goede grond geven te vrezen dat de wederpartij haar verbintenissen uit de desbetreffende overeenkomst jegens Gedeo Plastics Trading niet, danwel niet tijdig, danwel niet volledig zou kunnen nakomen. Indien de wederpartij de bij het sluiten gevraagde zekerheid voor de nakoming van haar verbintenis jegens Gedeo Plastics Trading niet stelt, danwel niet in voldoende mate stelt. In bovengemelde gevallen is Gedeo Plastics Trading bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten,danwel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van Gedeo Plastics Trading schadevergoeding te vorderen. Indien zich omstandigheden voordoen van personele aard en/of materiele aard waarvan Gedeo Plastics Trading zich ten behoeve van de nakoming van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen en van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst ten behoeve van de wederpartij onmogelijk wordt, danwel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat de naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer van Gedeo Plastics Trading kan worden gevergd, is Gedeo Plastics Trading bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat de wederpartij tot enige schadevergoeding of vergoeding van kosten gerechtigd is

ARTIKEL 10. GARANTIE.
De garantieverplichting van Gedeo Plastics Trading strekt niet verder tot datgene wat de producent van dat product jegens Gedeo Plastics Trading garandeert, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Gedeo Plastics Trading is niet verantwoordelijk voor de geschiktheid van de zaak voor een bepaald voorgenomen gebruik, dit risico ligt bij de tegenpartij, tenzij dit door Gedeo Plastics Trading bij het sluiten van de overeenkomst uitdrukkelijk en schriftelijk is aangegeven.

ARTIKEL 11. EIGENDOMSVOORBEHOUD.
Alle door Gedeo Plastics Trading geleverde zaken blijven eigendom van Gedeo Plastics Trading totdat de wederpartij alle verplichtingen uit alle met Gedeo Plastics Trading gesloten overeenkomsten is nagekomen, waaronder: de tegenprestaties met betrekking tot geleverde , eerder geleverde en niet betaalde of te leveren zaak/zaken. de tegenprestaties met betrekking tot krachtens de koopovereenkomst(en) door Gedeo Plastics Trading verrichte of te verrichten diensten. eventuele schade-, kosten- en rentenvorderingen wegens niet correcte nakoming door de wederpartij van koopovereenkomst(en) met Gedeo Plastics Trading. Door Gedeo Plastics Trading geleverde zaken die krachtens het bovenstaande lid onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen uitsluitend in het kader van de normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. De wederpartij is uitdrukkelijk niet bevoegd deze zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen. Indien de wederpartij zijn verplichtingen uit overeenkomsten niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen naar het oordeel van Gedeo Plastics Trading is Gedeo Plastics Trading gerechtigd afgeleverde zaken waarop het bovenvermelde eigendomsvoorbehoud rust bij de wederpartij of derden die de zaken voor de wederpartij houden weg te halen of te doen weghalen, waarbij de wederpartij zich verplicht hiertoe alle medewerking te verlenen en eveneens de derden die eventueel de zaken houden voor de wederpartij te instrueren om eveneens alle medewerking te verlenen. Indien de wederpartij in gebreke blijft aan het bepaalde in dit lid te voldoen verbeurt zij een boete van 10% van het door haar verschuldigde bedrag aan Gedeo Plastics Trading onverminderd het recht van Gedeo Plastics Trading om de zaken weg te halen of weg te doen halen. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken wensen te vestigen of enig recht op die zaken willen doen gelden, is de wederpartij verplicht om Gedeo Plastics Trading per omgaande schriftelijk op de hoogte te stellen van dergelijke wensen of voornemens. Gedeo Plastics Trading is dan ook gerechtigd haar eigendom tot zich te nemen. De wederpartij dient daaraan haar medewerking te verlenen. de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand- ontploffings- of waterschade en tegen diefstal en eveneens op eerste verzoek een kopie van de desbetreffende polis aan Gedeo Plastics Trading te verstrekken. alle aanspraken van de wederpartij op verzekeraars, danwel derden indien de zaken niet onder dekking van de desbetreffende verzekering vallen , danwel niet verzekerd zijn tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken op eerste verzoek te verpanden aan Gedeo Plastics Trading op de wettelijk voorgeschreven wijze. de vorderingen die de wederpartij verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door Gedeo Plastics Trading geleverde zaken op eerste verzoek te verpanden aan Gedeo Plastics Trading op de manier die wettelijk is voorgeschreven. De onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken op eerste verzoek te merken als eigendom van
Gedeo Plastics Trading op de door Gedeo Plastics Trading aangegeven wijze, danwel Gedeo Plastics Trading omgaand in de gelegenheid te stellen dit zelf te doen. Op alle andere manieren medewerking te verlenen aan redelijke maatregelen die Gedeo Plastics Trading wenst te nemen ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken,welke onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en welke de wederpartij niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van zijn bedrijf. Daaronder desgewenst tevens begrepen het zonodig verhuren van een deel van het pand van de wederpartij aan Gedeo Plastics Trading en alsdan de zaken, welke Gedeo Plastics Trading onder eigendomsvoorbehoud heeft geleverd aldaar te plaatsen.

ARTIKEL 12. GEBREKEN: KLACHTENTERMIJN.
De wederpartij dient de gekochte zaken zo mogelijk terstond bij aflevering of zo spoedig mogelijk daarna te onderzoeken, danwel te laten onderzoeken , uiterlijk vijf dagen na aflevering. De wederpartij dient daarbij na te gaan of het geleverde aan de gesloten overeenkomst beantwoordt, namelijk of de juiste zaken zijn geleverd. of de zaken wat betreft kwantiteit overeenstemmen met het overeengekomene. en/of de afgeleverde zaken voldoen aan de uitdrukkelijk overeengekomen kwaliteitseisen of indien deze ontbreken aan de eisen die men volgens Nederlands handelsgebruik mag verwachten. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd dan dient de wederpartij deze binnen 8 dagen na aflevering schriftelijk aan Gedeo Plastics Trading te melden. Niet zichtbare gebreken dient de wederpartij binnen 3 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 30 dagen na aflevering schriftelijk aan Gedeo Plastics Trading te melden. Het niet inachtnemen van bovenvermelde onderzoeks- en/of meldings- termijnen leiden ertoe dat de wederpartij uit de desbetreffende overeenkomst geen rechten meer jegens Gedeo Plastics Trading kan doen gelden, onverminderd de verplichting van de wederpartij om haar verbintenissen uit de overeenkomst jegens Gedeo Plastics Trading na te komen.

ARTIKEL 13. BETALING.
Betaling dient in Nederlands wettig betaalmiddel te geschieden op bankrekening van Gedeo Plastics Trading binnen 14 dagen na factuurdatum. Wanneer de termijn van 14 dagen na factuurdatum is verstreken zonder dat betaling heeft plaatsgevonden is de wederpartij van rechtswege in verzuim zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling vereist is. Vanaf het moment van het intreden van verzuim is de wederpartij aan Gedeo Plastics Trading een vertragingsrente over het opeisbare bedrag verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente vermeerderd met 2%. Ingeval van liquidatie van de wederpartij, danwel faillissement of surséance van betaling van de wederpartij, danwel een aanvraag tot faillissement of surséance van betaling van de wederpartij leiden ertoe dat alle betalingsverplichtingen jegens Gedeo Plastics Trading onmiddellijk opeisbaar zijn. De wederpartij is nimmer gerechtigd om tot opschorting of verrekening over te gaan tot vorderingen die zij heeft danwel pretendeert op Gedeo Plastics Trading, behoudens voor zover Gedeo plastics Trading uitdrukkelijk schriftelijke toestemming geeft voor verrekening van de desbetreffende vorderingen. De door de wederpartij gedane betalingen strekken, ondanks enig andersluidende mededeling van de wederpartij bij betaling, telkens tot afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, telkens eerst over de oudste facturen, en in de tweede plaats ter afdoening van de oudste opeisbare facturen.

ARTIKEL 14. INCASSOKOSTEN.
Indien de wederpartij in gebreke of in verzuim is met de nakoming van een of meer van haar verbintenissen jegens Gedeo Plastics Trading komen alle (buiten)gerechtelijke kosten met een minimum van 15% van de hoofdsom ter verkrijging of verwezenlijking van nakoming van die verplichtingen buiten rechte voor rekening van de wederpartij. Ten bewijze van de eventuele kosten strekken nota’s van de door Gedeo Plastics Trading ingeschakelde derden tot volledig bewijs.

ARTIKEL 15. OVERMACHT.
Tekortkomingen in de nakoming van de verbintenissen die voortvloeien uit de overeenkomst kunnen nimmer aan Gedeo Plastics Trading worden tegengeworpen. Evenmin kan zij daarvoor aansprakelijk gehouden worden wanneer deze tekortkomingen niet te wijten zijn aan haar schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst en/of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening dienen te komen. Onder overmacht wordt in elk geval, maar niet limitatief, verstaan: de omstandigheid dat Gedeo Plastics Trading een prestatie die van belang is voor de door haar aan de wederpartij te leveren prestatie niet tijdig of niet behoorlijk geleverd krijgt, zelfs indien een dergelijke tekortschieten mogelijkerwijs te voorzien was geweest; stakingen, stiptheidsacties of enige andere actie door of vanwege werknemers van Gedeo Plastics Trading danwel door of vanwege werknemersorganisaties; storingen of vertragingen in het verkeer; overheidsmaatregelen die Gedeo Plastics Trading verhinderen haar verplichtingen tijdig danwel deugdelijk en/of volledig na te komen. een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot standbrengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten. Zulks zal ook aanwezig zijn wanneer de kosten van deze grondstoffen voor de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten aanmerkelijk in prijs verhoogd zijn na het sluiten van de overeenkomst. bovenmatig ziekteverzuim van werknemers van Gedeo Plastics Trading. Indien de prestatie door overmacht langer dan een maand wordt vertraagd, is elk der partijen, onder uitsluiting van verdere rechten, bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat Gedeo Plastics Trading tot enige vergoeding van schade door de wederpartij of derden of enig andere garantie gehouden zal zijn met inbegrip van gevolgschade van zowel van de wederpartij als van derden. Gedeo Plastics Trading heeft ook het recht om zich op overmacht van deze overeenkomst te beroepen indien de omstandigheid die de nakoming verhindert intreedt nadat Gedeo Plastics Trading haar verbintenis reeds had moeten nakomen. Voor zover Gedeo Plastics Trading bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen voldaan heeft of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het deels nog te leveren deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst . Dit geldt echter niet wanneer het reeds geleverde c.q. nog leverbare deel naar objectieve maatstaven geen zelfstandige waarde heeft, waarbij het voorgenomen gebruik voor de wederpartij geen rol speelt.

ARTIKEL 16. AANSPRAKELIJKHEID.
Gedeo Plastics Trading is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, in het bijzonder als gevolg van bedrijf- en/of letselschade, geleden door de wederpartij en/of diens werknemers en/of derden als direct en/of indirect gevolg van gebreken in door haar geleverde zaken met inbegrip met die zaak geleverde hulpmiddelen en/of diensten, alsmede gedragingen van haar werknemers en/of door haar ingeschakelde derden, een en ander onverminderd de wettelijke aansprakelijkheid ter zake productaansprakelijkheid en/of opzet of grove schuld van Gedeo Plastics Trading en/of haar werknemers. Ingeval Gedeo Plastics Trading ondanks het in het voorgaande lid bepaalde aansprakelijk gehouden wordt is zij slechts gehouden om die schade te vergoeden die in het desbetreffende geval onder de door Gedeo Plastics Trading gesloten verzekering wordt uitgekeerd, danwel wanneer Gedeo Plastics Trading in het desbetreffende geval niet verzekerd is het bedrag dat Gedeo Plastics Trading ter zake die schade kan verhalen op derden. Voor de schade en/of kosten als gevolg van vertragingen in de levering van de door Gedeo Plastics Trading te leveren zaken is Gedeo Plastics Trading nimmer aansprakelijk, evenmin voor gevolgschade en evenmin voor directe of indirecte schade van derden. Voor zover Gedeo Plastics Trading zou worden aangesproken uit hoofde van productaansprakelijkheid ter zake door Gedeo Plastics Trading geleverde zaken wordt het gebrek dat de desbetreffende schade heeft veroorzaakt, danwel mede veroorzaakt, geacht ontstaan te zijn door toedoen van de wederpartij voor zover deze niet aan zijn verplichting tot onmiddelijke inspectie van de geleverde zaken heeft voldaan, danwel hij ondanks inspectie van de zaken het gebrek niet heeft opgemerkt terwijl van hem rederlijkerwijs verwacht mocht worden dat hij bij deskundige inspectie het gebrek opgemerkt zou hebben. In een dergelijk geval vrijwaart de wederpartij Gedeo Plastics Trading voor aanspraken van derden, werknemers van de wederpartij daarbij inbegrepen. Indien ondanks het bovenstaande Gedeo Plastics Trading aansprakelijk geacht wordt voor enige schade, danwel gevolgschade zal zij jegens de wederpartij niet gehouden zijn om enige schadevergoeding meer dan de waarde van de geleverde zaken te vergoeden wanneer de prijs van de geleverde zaken niet in verhouding staat tot de door de wederpartij rechtstreeks of indirect geleden schade. Dit wordt in elk geval het geval geacht indien de schade meer bedraagt dan het vijfvoudige van de prijs van desbetreffende geleverde zaken.

ARTIKEL 17. BEVOEGDE RECHTER.
In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen de wederpartij en Gedeo Plastics Trading onverminderd de wettelijke bevoegdheidsregels met betrekking tot de competentie van de van de kantonrechter, worden beslecht door de arrondissementsrechtbank te Breda. Gedeo Plastics Trading blijft daarnaast echter bevoegd de wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijk internationale recht bevoegde rechter.

ARTIKEL 18. TOEPASSELIJK RECHT.
Op elke overeenkomst tussen Gedeo Plastics Trading en de wederpartij is Nederlands recht van toepassing met uitsluiting van het Weens koopverdrag. Voor zover enige bepaling of deel van een bepaling van deze algemene voorwaarden danwel van de overeenkomst waarop van deze algemene voorwaarden van toepassing zijn nietig zijn blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing zijn in stand.